Problematika auditů – základy pro vedoucí pracovníky - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro všechny úrovně vedoucích pracovníků – především však pro vrcholový a střední management společnosti.

 

Cíl:

Z praktických zkušeností za posledních cca 15 let je známo, že organizace věnují značnou pozornost proškolování (často jen formálnímu) svých auditorů – bohužel téměř vůbec nejsou analogicky informováni o této problematice vedoucí pracovníci. Neznalost a nepochopení této problematiky ze strany vedoucích pracovníků pak vede ke značné (velmi často naprosté) formalizaci, velmi často dokonce tato problematika vedoucí pracovníky obtěžuje a překáží jim v jejich práci.

 

Kurz proto objasní vedoucím pracovníkům věcný smysl a obsah auditů (interních i prováděných zákazníkem). Důraz bude kladen na vysvětlení auditu jako nástroje řízení pro všechny vedoucí pracovníky. Současně kurz zdůrazní nutnost pracovat s výsledky auditů, tj. vedoucím pracovníkům budou objasněny základní principy managementu změny (8-kroková metodika).

 

Obsah:

 • Základní pojmy k problematice auditů
 • Smysl a cíl auditů – audit jako nástroj řízení
 • Norma ČSN EN ISO 19011:2019 – základní přehled
 • Podmínky pro realizaci interních auditů
  • práce s výsledky interních auditů
  • volba vhodné SW podpory
  • úloha vedoucích pracovníků
 • 8 - kroková metodika změny
  • problematika týmové práce
  • standardizace změny
 • Diskuze a dotazy účastníků, praktické zkušenosti

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: