„Štíhlá“ organizace – základní principy realizace

Lokalita: Praha

Termíny: 21. 11. 2023

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům (především pro vrcholové a střední vedení organizace), kteří se chtějí nechat inspirovat úspěšnou filosofií společnosti Toyota. Tento přístup založený na 14 zásadách je efektivním nástrojem pro identifikaci ztrát (zbytečných nákladů) a tím i zvyšování zisku.

Dále je kurz určen i pro členy řešitelských týmů a pro metodické pracovníky.(manažer kvality, statistik kvality), kteří odpovídají za definování pravidel týmové práce, včetně metodických postupů pro zpracování dat a komunikaci v týmu. Tým je totiž ve filosofii „štíhlé“ organizace chápán jako základní nástroj identifikace ztrát, jejich odstraňování a tím i zvyšování zisku.

 

Cíl:

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení filosofie „štíhlé“ organizace. Důraz je kladen na vysvětlení 14 zásad Toyoty (a tudíž i na jednotlivé procesy a vazby mezi těmito procesy v rámci organizace) a na nástroje managementu změny vedoucí ke snižování ztrát (zbytečných nákladů).

 

Obsah:

 • Základní pojmy
  • Požadavek, kvalita, efektivnost a účinnost
  • 14 zásad Toyoty (4P)
  • Řízení jako minimalizace ztrát - Taguchiho ztrátová funkce
  • „Štíhlý“ podnik = efektivně řízený podnik
 • Byrokratické směrnice vs. procesní pojetí
  • Jak definovat dělbu práce a firemní pravidla
  • Procesní pojetí – definice a řízení procesů
  • Vazby mezi procesy – definice informačních toků, dělba odpovědností
 • Personál jako jediná konkurenční výhoda
  • Kvalita personálu – systémový přístup
  • Kvalifikace, příprava a motivace personálu
 • Profesní dělba práce vs. týmová spolupráce
  • Profesní kvalifikace vs. sociální dovednosti
  • Proč se nedaří řešit problémy
  • Řešení problému z pohledu profesní dělby práce
  • Týmová spolupráce jako nástroj řešení problému
  • Metodika řešení problému – identifikace příčin problému
 • Některé techniky neustálého zlepšování – Kaizen (přehled)
  • Cyklus PDCA, resp. PDSA
  • Seznam 3-MU, Kontrolní seznam 4-M
  • Hnutí 5-S
  • Kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? Jak?
  • Metoda 5 PROČ?
  • Metoda Poka-Yoke
  • VSM
 • Význam prevence - pravidlo 1 : 10 : 100

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: