Vodní hospodářství - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Cíl:

Jak vyhovět legislativním požadavkům v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod ve smyslu Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, schopnost identifikovat a zajistit prevenci ochrany vod před znečištěním závadnými látkami, znalost systematické ochrany vod a vodního hospodářství.

 

Obsah:

  • Úvod do problematiky vodního hospodářství a ochrany vod., vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření.
  • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami, Havarijní plány.
  • Vodní díla, ochrana před povodněmi, poplatky za odběr a vypouštění vod.
  • Povinnosti při provozu vodovodů pro veřejnou potřebu a kanalizací pro veřejnou potřebu.
  • Povinnosti při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: